Psihomotorni razvoj

Defektološka dijagnostika i reedukacija psihomotorike

Reedukacija psihomotorike ili tretman pokretom je metoda rada sa decom koja se zasniva na vezi između razvoja ličnosti i telesne celovitosti, proizašla iz kliničkih iskustava dečje psihijatrije i defektologije. Ideja je da se dete sagleda kao celina i da se stimuliše sveobuhvatni razvoj, umesto podsticanja pojedinih razvojnih oblasti. Doživljaj telesne celovitosti je složen doživljaj koji se postepeno razvija tokom prvih godina detetovog života, kroz interakciju socijalne sredine i neurobiološke osnove. Svaka osećajna promena u detinjstvu, praćena je određenom promenom mišićne napetosti I motorne aktivnosti. Mnogo pre reči, telo koristimo kao medijum komunikacije. Naša pokretljivost nije vezana samo za refleksne i automatizovane mišićne radnje, već i za voljne pokrete. Preko i putem tela, dete oseća veliki broj senzacija, s’toga je telo medijum za učenje i medijum za aktivnost. Psiha i motorno kretanje su dva osnovna elementa čovekovog ponašanja, koja su u detinjstvu tesno povezana.

Zajedno sa detetom, učimo kroz process. Izvođenje različitih pokreta, doprinosi sazrevanju mozga, organizovanju psihomotorike i višem razvojnom nivou. Usklađenost razvojnog toka, predstavlja osnov za harmoničan razvoj psihomotorike, a njena neusklađenost u najranijim fazama razvoja, leži u osnovi poremećaja psihomotorike, kao što su psihomotorička nestabilnost, poremećaji praksije, tikovi, poremećaji ponašanja. Kroz reedukaciju psihomotorike se ostvaruje telesni dijalog između deteta i reedukatora, te reedukacija psihomotorike predstavlja višedimenzionalni pristup u radu sa decom i odraslima, zasnovan na individualnim sposobnostima, razlikama I mogućnostima, razvojnim nivoima i osećanjima. Vežbe koje se izvode tokom tretmana reedukacije psihomotorike, prilagođene su uzrastu i ličnosti deteta. Dele se na opšte i specifične vežbe. Opšte vežbe reedukacije psihomotorike su: vežbe poznavanja gestualnog i objektivnog prostora, vežbe lateralizovanosti na sebi i drugima, vežbe za osamostaljivanje pokreta, vežbe za ujednačavanje mišićnog tonusa i uočavanje prisustva drugog. Specifične vežbe reedukacije psihomotorike su: vežbe ritma, vežbe orijentacije u vremenu i prostoru, vežbe gnostičkih sposobnosti, vežbe praksičkih sposobnosti, koordinacije pokreta, serijacije i klasifikacije, vežbe za kontrolu impulsivnosti, vežbe za razvoj školskih veština čitanja, pisanja i računanja i vežbe za razvoj govora.

U Centru vršimo timsku defektološku procenu (po potrebi) razvojnih sposobnosti, mogućnosti i nivoa psihomotorike. Usmereni smo na prevenciju, rani podsticaj i stimulaciju motoričkog, psihomotornog, kognitivnog i emotivnog razvoja, sveobuhvatnim pristupom proceni i tretmanu deteta. Kao tim, nadopunjujemo se i nadograđujemo, i timski prilazimo deci i dečjem razvoju. Pozovite nas ili posetite ukoliko imate pitanje i dilemu oko razvoja Vašeg deteta, želite da na kvalitetan, struktuiran i stimulativan način Vaše dete provede deo slobodnog vremena ili je Vama, kao roditelju potrebna dodatna podrška.

Tretmane reedukacije psihomotorike i defektološku dijagnostiku vodi i realizuje Jasenka Lazić, defektološki dijagnostičar i reedukator psihomotorike.

Blomberg rhythmic movement terapija – Ritmičko gibanje

Terapija koja se zasniva na pokretima, motornoj stabilnosti i refleksnim aktivnostima koje su urođene kod dece. Unapređuje psihomotoriku i psihomotorne aktivnosti, kao što su koordinacija, mišićni tonus, integracija primitinih refleksa, govor, akomodaciju oka, koncentraciju, pažnju, hiperaktivnost, čitanje i pisanje.

Neophodno je da deca ovladaju ritmičkim gibanjem I pre nego što nauče da hodaju, kako bi funkcionalno facilitirali psihomotorne aktivnosti, mišićni tonus i sklad kao i integraciju primitivnih i pravilan razvoj posturalnih refleksa. To je, takođe, važan podsticaj za uredan razvoj govora, dinamične akomodacije oka, razvoj emocija, kao i egzekutivnih, odnosno, izvršnih funkcija, koje se tiču planiranja i veoma su važan deo prefrontalnog korteksa.RMT podrazumeva ritmičke vežbe i pokrete koji integrišu primitivne reflekse, razvijaju artikulaciju i fonološki stepen, akomodaciju oka I motoričke pokrete oko-ruka. RMT stimuliše cerebellum i govorna područja (Broka) u levoj hemisferi, a samim tim facilitirane su i artikulacija, fonološke sposobnosti, grafomotorika i koordinacija oka, veštine neophodno za pravilan razvoj čitanja i pisanja.

Ritmičko gibanje i vežbe koje se primenjuju u terapiji stimulišu mnoge delove centralnog nervnog sistema, koji su nerazvijeni u dovoljnoj meri i facilituju njihove funkcije. Za najoptimalnije efekte RMT-e, poželjno je da dete bude detoksirano od alergena, toksina i peptide (bezglutenska ishrana), da bi ceo proces, kao i tretman bili celovito sagledani i da bi rezultati dostigli pun kapacitet.

Logopedski tretmani

Logopedski tretman pretstavlja niz intervencija usmerenih na ranu stimulaciju govorno-jezičkog i socioemocionalnog razvoja. Individualni logopedski tretmani se sprovode kod dece sa razvojnom disfazijom ( disharmonija u razvoju receptivnog i ekspresivnog govora ), dislalijom ( poremećaj artikulacije različitog stepena ), disleksijom, diskalkulijom, disgrafijom, specifičnim smetnjama u učenju, mucanjem, dispraksijom ( nemogućnost ili nepravilnost izvođenja voljnih pokreta mišića i voljnih motornih pokreta oralne regije ), Aspergerovim sindromom, ADD/ADHD-om ( poremećaj pažnje/hiperkinetički sindrom ), kao i kod dece iz spektra autizma i dece sa tikovima, pretrpljenim organskim i emocionalnim traumama.

Pojavi govora i pravilnog govorno-jezičkog razvoja prethode intenzivne faze gukanja, brbljanja, vokalizacije, slogovnog brbljanja, varijacije u melodiji, ritmu i tonu glasa. Ukoliko neka od ovih faza izostane, potrebno je javiti se logopedu. Rana stimulacija je najvažnija stvar kod svakog aspekta razvoja, a stimulacija govorno-jezičkog razvoja je moguća već od trećeg meseca, ako izostane faza gukanja. Ukoliko se što ranije krene sa logopedskim tretmanima, vreme trajanja tretmana je kraće, uspešnost je izvesnija,a dete na ranom uzrastu još nije svesno svojih mogućnosti i igra je najmoćnija u podsticaju i stimulaciji ranog doba.

Psihološko testiranje, dijagnostika, procena i savetovalište

Razvojno psihološko savetovalište individualnog i grupnog karaktera za decu i roditelje. Procena psihomotornog i intelektualnog razvoja dece , kao i procena detetove spremnosti za polazak u školu. Razvojni psiholog specijalizovan za rad sa decom sa smetnjama i poteškoćama u razvoju. U Centru radimo i funkcionišemo kao tim, stoga psiholog stoji na usluzi u okviru svakog tretmana i programa kod nas, kao dopuna kompletne razvojne slike koju formiramo. Zakažite termin za svoje dete ako uvidite problem adaptacije, poremećaj mokrenja i defekacije, tantrume, emocionalne poteškoće,tikove,psihosomatske smetnje, poremećaj pažnje, učenja i koncentracije, psihološke smetnje…

Realizujemo psihološke tretmane i radionice za decu na osnovu Vaših potreba I potreba deteta.

Tui na masaža za decu sa razvojnim smetnjama

Tui na je posebna disciplina unutar tradicionalne kineske medicine, a predstavlja jedan oblik fizikalne i manuelne terapije. Bazira se na teorijskim postulatima kineske medicine, a sastoji se od vrlo sistematičnih i finih tehnika manuelne terapije. Tui na masaža je holistički pristup (metod),koji nema negativne nusefekte i može se primenjivati kao dopuna svim tretmanima i metodama kod dece sa razvojnim poteškoćama i dece iz spektra autizma. Pomaže kod poteškoća sa govorom, društvene interakcije, nesanice, hiper i hiposenzitivnosti, koncentracije, trbušnih tegoba…

Mnoge studije su godinama unazad potvrdile moć dodira kod dece iz spektra autizma,kao i stimulativni efekat kod beba i dece urednog razvoja.Deca sa posledicama cerebralne paralyze I stanja mišićne napetosti, svakodnevnim praktikovanjem tui na masaže, dostigla su bolju mišićni tonus i sklad, kao i organizaciju praksije i pokreta. Tui na je jedna od najstarijih poznatih masaža na svetu pri kojoj se masažom vrhovima prstiju, dlanovima i laktovima otvaraju blokirani meridijani kroz koje tada ponovo i nesmetano protiče životna energija. Izvodi se tako što se pažljivo pritiskaju mišići, grupe mišića i nervi (tačke koje su definisane u akupunturi) na telu pacijenta u cilju uspostavljanja prirodne ravnoteže u organizmu.

Tretmane tui na masaže vrši Jasenka Lazić, tui na praktičar za tretmane dece iz autističnog spectra, reedukator psihomotorike, sertifikovani Blomberg Rhythmic terapeut i licencirani instruktor IAIM masaže za bebe.

Hvala Džoniju i njegovoj mami na poziranju i osmesima. Skoknite do www.mamastena.rs , pročitajte više o Džoniju i drugarima. Budi promena koju želiš da vidiš u svetu.

Ritmičke radionice “Telo kao instrument” za decu sa razvojnim poteškoćama kao i decu urednog razvoja

Da dete može biti muzički izvođač, nije novost. Ali jeste novost da mu za izvođenje muzike nije potreban drugi instrument do sopstvenog tela! Uz pomoć malo tehnike, rada i puno mašte i igre, stvorićemo dečiji orkestar koji će svirati samo stopalima, šakama, prstima i glasom. Pevaćemo različite pesme, pratiti ih lupkanjem po telima (telesne perkusije/body percusion, i, uz pomoć mašte, stvoriti od njih priču, priču o svetu, o stvarnosti, a pre svega o učesnicima radionice.

Jedan od ciljeva naših radionica je i širenje “teritorije” pažnje i mogućnosti da izvršavamo uspešno više različitih zadataka u isto vreme, od kojih je deo zadat, a deo potpuno slobodan, kao kretanje kroz prostor i susretanje sa drugim radioničarima. Zbog toga ovo nisu samo muzičke radionice, već se obraćaju celom biću i podstiču kreativnost kroz prilično složene zadatke. I smeh se uvek ori, jer “greškama” pristupamo kao improvizaciji, ne sudimo sebi, već uživamo u procesu učenja. Osećaj za ritam delimo svi i nalazi se u srcu – dok smo živi, prožeti smo ovim zvukom, koga nismo svesni, sem u incidentnim okolnostima. Radionice služe baš tome – da nas podsete ko smo i šta smo, u čemu uživamo, a šta nam ne prija; da izađemo iz komforne zone u kojoj prebivamo i setimo se šta nam je stvarno bitno.Radionice su grupnog karaktera u kojima broj dece zavisi I varira od strukture I karaktera dece.

Radionice će se odvijati dva puta nedeljno (utorkom I četvrtkom) u trajanju od 60 minuta, sa početkom rada kada se formira grupa. Moguće je zakazati i individualnu radionicu ukoliko smatrate da je Vašem detetu tako lakše, lepše i potrebnije ili postoje razvojne poteškoće koje je potrebno stimulisati upravo ovom metodom. Radionice osmišljava i realizuje Ana Vrbaški, sa iskustvom od 20 godina u radu kao deo dua “Alice in Wonderband”.

Senzomotorna integracija igrom “Kutak za senzomotorni trenutak”

Razvoj senzorne integracije počinje u stomaku,kada mozak fetusa oseti pokrete majčinog tela, pa se dalje razvija kroz adaptivne reakcije tokom detinjstva. Kod dece sa disfunkcijom senzorne integracije, nervi i mišići funkcionišu dobro,ali mozak teško objedinjuje i integriše njihove funkcije. Poremećaj senzorne integracije utuče na mnoge aspekte razvoja,na motorno usvajanje puzanja, sedenja, stajanja, samoregulacije i emocionalnog doživljaja. Ova deca ne opažaju detalje,teže se uklapaju u igru sa drugom decom,zaostajanje u razvoju govora je veoma čest simptom.U školskom periodu najčešće se ispoljavaju teškoće u učenju i usmeravanju pažnje.

Prvi kontakt koji ostvarujemo sa svetom oko nas, se zasniva na iskustvu u vezi sa onim što vidimo, dodirnemo, čujemo, pomirišemo, okusimo. Svaka od tih informacija, pronađe put od čula do mozga gde se obrađuje i skladišti. Još kao bebe, na neke draži reagujemo burnije, na neke slabije, a neke nas uopšte ne dotiču. Naše biološke predispozicije u velikoj meri diktiraju osetljivost na različite informacije iz okoline. Neko bolje čuje, vidi, neko je spretniji, neko ima istančanije čulo mirisa, ukusa, dodira. Problem sa našim iskustvima može da nastane ako je ono što primamo iz naše okoline putem čula prejako ili preslabo. Kutak za senzomotorni trenutak (senzomotorna integracija igrom) je mesto na kom će deca od najranijeg doba sami ili u grupi , kroz podsticaj učiti kako da integrišu senzomotorna iskustva u socijalno polje i interakcije kojima su okružena. U našem Centru brižljivo smo osmislili kutak za senzomotornu integraciju, sa senzornim zidom, ljuljaškom, loptama i lopticama, ripstolom i raznim didaktičkim materijalom podsticajnim za razvoj I integraciju čula u iskustva. Dovedite dete kod nas da procenimo senzornu razvijenost i potrebu za stimulacijom ili zakažite svoj termin u trajanju od 60 minuta u kom će dete biti senzorno stimulisano.

Tretmane senzorne integracije vodi Dejana Knežević, specijalni vaspitač za rad sa decom sa poteškoćama u edukaciji za pedagoga senzomotorne integracije. Dejana ima višegodišnje iskustvo u radu sa decom kao animator i lični pratilac.

Tematske plesne radionice

Kroz plesne igre, vrtimo se kao čigre, u srećnoj bašti, uživamo u našoj mašti. Svojevrsna korelacija kognitivnih i motoričkih sposobnosti, razvijanje brzine razmišljanja, povezivanja i zaključivanja, razvijanje koordinacije, pokreta i motorike, ritma..Udružena vršnjačka aktivnost za decu sa razvojnim poteškoćama, kao i decu urednog razvoja.

Svaka plesna celina, tematski je osmišljena i razrađena, sa jedinicama u vidu radionica i mini performansom, samostalnim dečjim aktom na kraju svake celine.Kako su se oblačili Maori, kako zvuče njiovi instrumenti i zašto su oni proglašeni za najmuzikalniji narod na svetu? Da li Eskimi plešu? Šta su to drombulje? Deca će slušati, osećati, saznavati, praviti, zamišljati, pevati i igrati ceo svet kroz najprijemčiviji način ranom uzrastu i podsticaju razvijanja osetljivosti na različitost umetničke lepote.

Plesne radionice počinju pri formiranju grupe i biće podeljene na radionice pleas i kreativne radionice sa temom plesne celine. Radionice plesa vodi Dejana Knežević, specijalni vaspitač za rad sa decom sa poteškoćama u edukaciji za pedagoga senzorne integracije.Dejana ima višegodišnje iskustvo u radu sa decom kao animator i lični pratilac i raznovrsno plesno iskustvao.

Razvojne Montesori radionice

Kako bi se dete pravilno razvijalo, neophodno je pratiti senzitivne periode razvoja. Senzitivni periodi imaju svoj početak, vrhunac i kraj, i traju vrlo kratko. Neophodno je ispratiti potrebe deteta u skladu sa senzitivnim periodima, a rezultat toga je sledeći: dete lako privlače razlicite aktivnosti, koncentracija je mnogo jača, dete stalno radi i ponavlja aktivnosti sa velikim interesovanjem, učenje se odvija spontano i bez napora, tokom učenja dete se ne umara. Nakon završetka aktivnosti, dete postaje smireno, srećno, motivisano, samodisciplinovano i saradljivo.

Postoje četiri senzitivna perioda koja se javljaju u određenim uzrastima;

Senzitivni period za red, za razvoj jezika, za koordinaciju pokreta i za razvoj čulnih percepcija.

Svaki senzitivni period ima određeno vreme u razvoju deteta kada se javlja. U slučaju da je jedan od ova četiri perioda preskočen, neophodno je vratiti se unazad kako bi dete kasnije moglo da nastavi razvoj.

Montesori pedagogija je namenjena svoj deci redovnog razvoja i deci sa poteškoćama u razvoju, najčešće uzrasta od 3 do 6 godina, kao i starijoj deci kojoj je neophodan podsticaj i rad u odredjenim oblastima. Kroz određene oblasti, odnosno centre kao što su praktični, matematički, senzorni, jezički i kosmički centar, dete osvešćuje svoja čula i koristi mogućnost da sopstvenim rukama stvara i razvija svoju kreativnost, mogućnost osposobljavanja za svakodnevni život, kao i osamostaljivanja u obavljanju raznih aktivnosti.

Ruke su produžetak mozga, a u Montesori pedagogiji, ruke neprestano stvaraju nešto novo. U našem Montesori prostoru, u okviru Centra za podsticajnu negu, organizuje se individualni i grupni rad poMontesori centrima uz praćenje senzitivnih perioda deteta, a uz vođstvo i mentorstvo sertifikovanog AMI Montesori asistenta. Nakon urađene procene, priprema se materijal i organizovan rad sa decom. Radionice su namenjene deci od 3 do 6 godina, tipicnog i atipicnog razvoja, uz mogućnost ukljucivanja i starije dece.

Cilj Montesori pedagogije je da se deca osposobe za samostalan život, da se razvije krupna i fina motorika, koordinacija pokreta, odnosno, da se usklade senzitivni periodi, da dete stekne samopouzdanje i samokontrolu i da se savladaju određene socijalne prepreke.

Neurofeedback tretmani

Neurofeedback je terapijska naučno zasnovana i opravdana metoda bazirana na praćenju električne aktivnosti mozga (EEG-a) i davanju povratne informacije. Pomoću ove metode analizira se aktivnost moždanih talasa, koja se zatim pretvara u korisne informacije o tome kako mozak funkcioniše. Na taj se način mozak može “videti u ogledalu”, a s povratnim informacijama poboljšava se njegovo funkcionisanje. Važno je naglasiti da je postupak jednostavan, bezbolan i neinvazivan. Cilj treninga je da se uvežba prepoznavanje u kom opsegu mozak funkcioniše, kako doživljavamo koje stanje aktivnosti, i kako da voljno pređemo u ono stanje koje nam je potrebno za određenu aktivnost. Neurofeedback tretman sprovodi se na način da se dete ili odrasla osoba udobno smeste na stolici. Terapeut mu na glavu stavi elektrode pomoću kojih aktivnost njegovog mozga postaje vidljiva na terapeutovom ekranu. Na taj način moždani talasi prate se u realnom vremenu. Dete za to vreme na svom ekranu gleda određeni zanimljivi sadržaj (crtani film, igrice, filmove, različite audio-vizuelne produkcije i sl.), a sve je propraćeno zvučnim signalima. Sadržaj koji će dete pratiti na ekranu, može da se individualizuje za svako dete posebno i prilagodi njegovim interesovanjima, sklonostima i potencijalima. Možemo, npr.da pustimo detetu snimak sa rođendana, koji ono prati i snimak se odvija dalje sve dok dete prati radnju istog. U momentu kada mozak “odluta” i počne da rasipa pažnju, snimak se zaustavlja i nastavlja dalje tek onda kada se dete ponovo koncentriše ( učenje putem pokušaja i pogrešaka).Primenom neurofeedback metode kod navedenih poremećaja primećuje se značajno poboljšanje u socijalnim interakcijama, komunikaciji, pažnji i koncentraciji, emocionalnoj stabilnosti, te ponašanju, slušnom procesuiranju, govoru i razumevanju.

Neurofeedback tretmane vode reedukator Jasenka Lazić, logoped Jelena Berger Banjeglav i psiholog Dragana Karanov.

Logopedske sonde

Logopedska sonda je instrument koji logoped koristi u radu, a koji olakšava korekciju izgovora glasova i potpomaže otklanjanje artikulacionih poremećaja. Svaka sonda namenjena je korekciji jednog ili nekoliko određenih glasova ( multikorektivne sonde ). Sonde se mogu primenjivati i u svrhu pasivne artikulacijske gimnastike, logopedske masaže oro-lingvalne muskulature i masaže kod otežanog gutanja. Artikulacijom sonde na određeno mesto govornog organa, ostvarujemo potreban položaj ili pokret, koje dete nike u stanju samostalno da napravi. Na taj način, za kratko vreme se formira pravilna pozicija glasa. Pomoću sondi, takođe se ispituje pokretljivost govornih organa, kao obavezni deo dijagnostičkog postupka. Sonde su izrađene od finog hirurškog čelika, koji obezbeđuje adekvatnu sterilizaciju i nike podložan koroziji. Postavljanje sonde je lako, jednostavno i bezbolno.

Aplikaciju sondi vrši logoped Jelena Berger Banjeglav.

Sve informacije oko zakazivanja, upite oko termina programa, i detelje u vezi samih programa možete dobiti preko telefona 064 502 99 11 kao i preko email adrese czpn.jasenka@gmail.com.