Programi

Defektološka dijagnostika i reedukacija psihomotorike

Reedukacija psihomotorike ili tretman pokretom je metoda rada sa decom koja se zasniva na vezi između razvoja ličnosti i telesne celovitosti, proizašla iz kliničkih iskustava dečje psihijatrije i defektologije. Ideja je da se dete sagleda kao celina i da se stimuliše sveobuhvatni razvoj, umesto podsticanja pojedinih razvojnih oblasti. Doživljaj telesne celovitosti je složen doživljaj koji se postepeno razvija tokom prvih godina detetovog života, kroz interakciju socijalne sredine i neurobiološke osnove. Svaka osećajna promena u detinjstvu, praćena je određenom promenom mišićne napetosti I motorne aktivnosti. Mnogo pre reči, telo koristimo kao medijum komunikacije. Naša pokretljivost nije vezana samo za refleksne i automatizovane mišićne radnje, već i za voljne pokrete. Preko i putem tela, dete oseća veliki broj senzacija, s’toga je telo medijum za učenje i medijum za aktivnost. Psiha i motorno kretanje su dva osnovna elementa čovekovog ponašanja, koja su u detinjstvu tesno povezana.

Zajedno sa detetom, učimo kroz process. Izvođenje različitih pokreta, doprinosi sazrevanju mozga, organizovanju psihomotorike i višem razvojnom nivou. Usklađenost razvojnog toka, predstavlja osnov za harmoničan razvoj psihomotorike, a njena neusklađenost u najranijim fazama razvoja, leži u osnovi poremećaja psihomotorike, kao što su psihomotorička nestabilnost, poremećaji praksije, tikovi, poremećaji ponašanja. Kroz reedukaciju psihomotorike se ostvaruje telesni dijalog između deteta i reedukatora, te reedukacija psihomotorike predstavlja višedimenzionalni pristup u radu sa decom i odraslima, zasnovan na individualnim sposobnostima, razlikama I mogućnostima, razvojnim nivoima i osećanjima. Vežbe koje se izvode tokom tretmana reedukacije psihomotorike, prilagođene su uzrastu i ličnosti deteta. Dele se na opšte i specifične vežbe. Opšte vežbe reedukacije psihomotorike su: vežbe poznavanja gestualnog i objektivnog prostora, vežbe lateralizovanosti na sebi i drugima, vežbe za osamostaljivanje pokreta, vežbe za ujednačavanje mišićnog tonusa i uočavanje prisustva drugog. Specifične vežbe reedukacije psihomotorike su: vežbe ritma, vežbe orijentacije u vremenu i prostoru, vežbe gnostičkih sposobnosti, vežbe praksičkih sposobnosti, koordinacije pokreta, serijacije i klasifikacije, vežbe za kontrolu impulsivnosti, vežbe za razvoj školskih veština čitanja, pisanja i računanja i vežbe za razvoj govora.

U Centru vršimo timsku defektološku procenu (po potrebi) razvojnih sposobnosti, mogućnosti i nivoa psihomotorike. Usmereni smo na prevenciju, rani podsticaj i stimulaciju motoričkog, psihomotornog, kognitivnog i emotivnog razvoja, sveobuhvatnim pristupom proceni i tretmanu deteta. Kao tim, nadopunjujemo se i nadograđujemo, i timski prilazimo deci i dečjem razvoju. Pozovite nas ili posetite ukoliko imate pitanje i dilemu oko razvoja Vašeg deteta, želite da na kvalitetan, struktuiran i stimulativan način Vaše dete provede deo slobodnog vremena ili je Vama, kao roditelju potrebna dodatna podrška.

Tretmane reedukacije psihomotorike i defektološku dijagnostiku vodi i realizuje Jasenka Lazić, defektološki dijagnostičar i reedukator psihomotorike.

Blomberg rhythmic movement terapija – Ritmičko gibanje

Terapija koja se zasniva na pokretima, motornoj stabilnosti i refleksnim aktivnostima koje su urođene kod dece. Unapređuje psihomotoriku i psihomotorne aktivnosti, kao što su koordinacija, mišićni tonus, integracija primitinih refleksa, govor, akomodaciju oka, koncentraciju, pažnju, hiperaktivnost, čitanje i pisanje.

Neophodno je da deca ovladaju ritmičkim gibanjem I pre nego što nauče da hodaju, kako bi funkcionalno facilitirali psihomotorne aktivnosti, mišićni tonus i sklad kao i integraciju primitivnih i pravilan razvoj posturalnih refleksa. To je, takođe, važan podsticaj za uredan razvoj govora, dinamične akomodacije oka, razvoj emocija, kao i egzekutivnih, odnosno, izvršnih funkcija, koje se tiču planiranja i veoma su važan deo prefrontalnog korteksa.RMT podrazumeva ritmičke vežbe i pokrete koji integrišu primitivne reflekse, razvijaju artikulaciju i fonološki stepen, akomodaciju oka I motoričke pokrete oko-ruka. RMT stimuliše cerebellum i govorna područja (Broka) u levoj hemisferi, a samim tim facilitirane su i artikulacija, fonološke sposobnosti, grafomotorika i koordinacija oka, veštine neophodno za pravilan razvoj čitanja i pisanja.

Ritmičko gibanje i vežbe koje se primenjuju u terapiji stimulišu mnoge delove centralnog nervnog sistema, koji su nerazvijeni u dovoljnoj meri i facilituju njihove funkcije. Za najoptimalnije efekte RMT-e, poželjno je da dete bude detoksirano od alergena, toksina i peptide (bezglutenska ishrana), da bi ceo proces, kao i tretman bili celovito sagledani i da bi rezultati dostigli pun kapacitet.

Logopedski tretmani

Logopedski tretman pretstavlja niz intervencija usmerenih na ranu stimulaciju govorno-jezičkog i socioemocionalnog razvoja. Individualni logopedski tretmani se sprovode kod dece sa razvojnom disfazijom ( disharmonija u razvoju receptivnog i ekspresivnog govora ), dislalijom ( poremećaj artikulacije različitog stepena ), disleksijom, diskalkulijom, disgrafijom, specifičnim smetnjama u učenju, mucanjem, dispraksijom ( nemogućnost ili nepravilnost izvođenja voljnih pokreta mišića i voljnih motornih pokreta oralne regije ), Aspergerovim sindromom, ADD/ADHD-om ( poremećaj pažnje/hiperkinetički sindrom ), kao i kod dece iz spektra autizma i dece sa tikovima, pretrpljenim organskim i emocionalnim traumama.

Pojavi govora i pravilnog govorno-jezičkog razvoja prethode intenzivne faze gukanja, brbljanja, vokalizacije, slogovnog brbljanja, varijacije u melodiji, ritmu i tonu glasa. Ukoliko neka od ovih faza izostane, potrebno je javiti se logopedu. Rana stimulacija je najvažnija stvar kod svakog aspekta razvoja, a stimulacija govorno-jezičkog razvoja je moguća već od trećeg meseca, ako izostane faza gukanja. Ukoliko se što ranije krene sa logopedskim tretmanima, vreme trajanja tretmana je kraće, uspešnost je izvesnija,a dete na ranom uzrastu još nije svesno svojih mogućnosti i igra je najmoćnija u podsticaju i stimulaciji ranog doba.

Psihološko testiranje, dijagnostika, procena i savetovalište

Razvojno psihološko savetovalište individualnog i grupnog karaktera za decu i roditelje. Procena psihomotornog i intelektualnog razvoja dece , kao i procena detetove spremnosti za polazak u školu. Razvojni psiholog specijalizovan za rad sa decom sa smetnjama i poteškoćama u razvoju. U Centru radimo i funkcionišemo kao tim, stoga psiholog stoji na usluzi u okviru svakog tretmana i programa kod nas, kao dopuna kompletne razvojne slike koju formiramo. Zakažite termin za svoje dete ako uvidite problem adaptacije, poremećaj mokrenja i defekacije, tantrume, emocionalne poteškoće,tikove,psihosomatske smetnje, poremećaj pažnje, učenja i koncentracije, psihološke smetnje…

Realizujemo psihološke tretmane i radionice za decu na osnovu Vaših potreba I potreba deteta.

Tui na masaža za decu sa razvojnim smetnjama

Tui na je posebna disciplina unutar tradicionalne kineske medicine, a predstavlja jedan oblik fizikalne i manuelne terapije. Bazira se na teorijskim postulatima kineske medicine, a sastoji se od vrlo sistematičnih i finih tehnika manuelne terapije. Tui na masaža je holistički pristup (metod),koji nema negativne nusefekte i može se primenjivati kao dopuna svim tretmanima i metodama kod dece sa razvojnim poteškoćama i dece iz spektra autizma. Pomaže kod poteškoća sa govorom, društvene interakcije, nesanice, hiper i hiposenzitivnosti, koncentracije, trbušnih tegoba…

Mnoge studije su godinama unazad potvrdile moć dodira kod dece iz spektra autizma,kao i stimulativni efekat kod beba i dece urednog razvoja.Deca sa posledicama cerebralne paralyze I stanja mišićne napetosti, svakodnevnim praktikovanjem tui na masaže, dostigla su bolju mišićni tonus i sklad, kao i organizaciju praksije i pokreta. Tui na je jedna od najstarijih poznatih masaža na svetu pri kojoj se masažom vrhovima prstiju, dlanovima i laktovima otvaraju blokirani meridijani kroz koje tada ponovo i nesmetano protiče životna energija. Izvodi se tako što se pažljivo pritiskaju mišići, grupe mišića i nervi (tačke koje su definisane u akupunturi) na telu pacijenta u cilju uspostavljanja prirodne ravnoteže u organizmu.

Tretmane tui na masaže vrši Jasenka Lazić, tui na praktičar za tretmane dece iz autističnog spectra, reedukator psihomotorike, sertifikovani Blomberg Rhythmic terapeut i licencirani instruktor IAIM masaže za bebe.

Hvala Džoniju i njegovoj mami na poziranju i osmesima. Skoknite do www.mamastena.rs , pročitajte više o Džoniju i drugarima. Budi promena koju želiš da vidiš u svetu.

Ritmičke radionice “Telo kao instrument” za decu sa razvojnim poteškoćama kao i decu urednog razvoja

Da dete može biti muzički izvođač, nije novost. Ali jeste novost da mu za izvođenje muzike nije potreban drugi instrument do sopstvenog tela! Uz pomoć malo tehnike, rada i puno mašte i igre, stvorićemo dečiji orkestar koji će svirati samo stopalima, šakama, prstima i glasom. Pevaćemo različite pesme, pratiti ih lupkanjem po telima (telesne perkusije/body percusion, i, uz pomoć mašte, stvoriti od njih priču, priču o svetu, o stvarnosti, a pre svega o učesnicima radionice.

Jedan od ciljeva naših radionica je i širenje “teritorije” pažnje i mogućnosti da izvršavamo uspešno više različitih zadataka u isto vreme, od kojih je deo zadat, a deo potpuno slobodan, kao kretanje kroz prostor i susretanje sa drugim radioničarima. Zbog toga ovo nisu samo muzičke radionice, već se obraćaju celom biću i podstiču kreativnost kroz prilično složene zadatke. I smeh se uvek ori, jer “greškama” pristupamo kao improvizaciji, ne sudimo sebi, već uživamo u procesu učenja. Osećaj za ritam delimo svi i nalazi se u srcu – dok smo živi, prožeti smo ovim zvukom, koga nismo svesni, sem u incidentnim okolnostima. Radionice služe baš tome – da nas podsete ko smo i šta smo, u čemu uživamo, a šta nam ne prija; da izađemo iz komforne zone u kojoj prebivamo i setimo se šta nam je stvarno bitno.Radionice su grupnog karaktera u kojima broj dece zavisi I varira od strukture I karaktera dece.

Radionice će se odvijati dva puta nedeljno (utorkom I četvrtkom) u trajanju od 60 minuta, sa početkom rada kada se formira grupa. Moguće je zakazati i individualnu radionicu ukoliko smatrate da je Vašem detetu tako lakše, lepše i potrebnije ili postoje razvojne poteškoće koje je potrebno stimulisati upravo ovom metodom. Radionice osmišljava i realizuje Ana Vrbaški, sa iskustvom od 20 godina u radu kao deo dua “Alice in Wonderband”.

Senzomotorna integracija igrom “Kutak za senzomotorni trenutak”

Razvoj senzorne integracije počinje u stomaku,kada mozak fetusa oseti pokrete majčinog tela, pa se dalje razvija kroz adaptivne reakcije tokom detinjstva. Kod dece sa disfunkcijom senzorne integracije, nervi i mišići funkcionišu dobro,ali mozak teško objedinjuje i integriše njihove funkcije. Poremećaj senzorne integracije utuče na mnoge aspekte razvoja,na motorno usvajanje puzanja, sedenja, stajanja, samoregulacije i emocionalnog doživljaja. Ova deca ne opažaju detalje,teže se uklapaju u igru sa drugom decom,zaostajanje u razvoju govora je veoma čest simptom.U školskom periodu najčešće se ispoljavaju teškoće u učenju i usmeravanju pažnje.

Prvi kontakt koji ostvarujemo sa svetom oko nas, se zasniva na iskustvu u vezi sa onim što vidimo, dodirnemo, čujemo, pomirišemo, okusimo. Svaka od tih informacija, pronađe put od čula do mozga gde se obrađuje i skladišti. Još kao bebe, na neke draži reagujemo burnije, na neke slabije, a neke nas uopšte ne dotiču. Naše biološke predispozicije u velikoj meri diktiraju osetljivost na različite informacije iz okoline. Neko bolje čuje, vidi, neko je spretniji, neko ima istančanije čulo mirisa, ukusa, dodira. Problem sa našim iskustvima može da nastane ako je ono što primamo iz naše okoline putem čula prejako ili preslabo. Kutak za senzomotorni trenutak (senzomotorna integracija igrom) je mesto na kom će deca od najranijeg doba sami ili u grupi , kroz podsticaj učiti kako da integrišu senzomotorna iskustva u socijalno polje i interakcije kojima su okružena. U našem Centru brižljivo smo osmislili kutak za senzomotornu integraciju, sa senzornim zidom, ljuljaškom, loptama i lopticama, ripstolom i raznim didaktičkim materijalom podsticajnim za razvoj I integraciju čula u iskustva. Dovedite dete kod nas da procenimo senzornu razvijenost i potrebu za stimulacijom ili zakažite svoj termin u trajanju od 60 minuta u kom će dete biti senzorno stimulisano.

Tretmane senzorne integracije vodi Dejana Knežević, specijalni vaspitač za rad sa decom sa poteškoćama u edukaciji za pedagoga senzomotorne integracije. Dejana ima višegodišnje iskustvo u radu sa decom kao animator i lični pratilac.

Tematske plesne radionice

Kroz plesne igre, vrtimo se kao čigre, u srećnoj bašti, uživamo u našoj mašti. Svojevrsna korelacija kognitivnih i motoričkih sposobnosti, razvijanje brzine razmišljanja, povezivanja i zaključivanja, razvijanje koordinacije, pokreta i motorike, ritma..Udružena vršnjačka aktivnost za decu sa razvojnim poteškoćama, kao i decu urednog razvoja.

Svaka plesna celina, tematski je osmišljena i razrađena, sa jedinicama u vidu radionica i mini performansom, samostalnim dečjim aktom na kraju svake celine.Kako su se oblačili Maori, kako zvuče njiovi instrumenti i zašto su oni proglašeni za najmuzikalniji narod na svetu? Da li Eskimi plešu? Šta su to drombulje? Deca će slušati, osećati, saznavati, praviti, zamišljati, pevati i igrati ceo svet kroz najprijemčiviji način ranom uzrastu i podsticaju razvijanja osetljivosti na različitost umetničke lepote.

Plesne radionice počinju pri formiranju grupe i biće podeljene na radionice pleas i kreativne radionice sa temom plesne celine. Radionice plesa vodi Dejana Knežević, specijalni vaspitač za rad sa decom sa poteškoćama u edukaciji za pedagoga senzorne integracije.Dejana ima višegodišnje iskustvo u radu sa decom kao animator i lični pratilac i raznovrsno plesno iskustvao.

Savetovanja i radionice za dojenje
Savetovanja i radionice o uvođenju čvrste hrane kod ishrana beba

Sertifikovana savetnica za dojenje vodi radionice o dojenju namenjene trudnicama i mamama koje interesuje ova tema. Na ovim radionicama ili tokom organizovane “Školice dojenja” moći ćete da se upoznate sa mitovima o dojenju i sa potencijalnim problemima i izazovima u dojenju i saznaćete kako da ih rešite. Tokom radionica biće dati i konkretni primeri kako da uspešno uspostavite laktaciju i započnete dojenje. Kako da stvorite zdrav odnos prema hrani kod dece u ranom periodu i da izbegnete najčešće greške? Kako početi i koje namirnice su najbolja prva hrana za bebu?

Dobićete odgovore na pitanja kako da imate dovoljno mleka za vašu bebu, kao i kako da odviknete bebu od veštačkog mleka i isključivo je dojite. Saznaćete i šta je uticalo na tako nizak procenat dojenih beba kod nas, zašto je dojenje mnogo više od hrane, koje su prednosti dojenja za majku, bebu ali našu okolinu. Ako su i neka od vaših pitanja koji činioci utiču na uspešno dojenje i kako vaš partner može da vas podrži u tome – odgovore potražite upravo na radionicama o dojenju koje se sprovode u prijatnoj i nežnoj atmosferi našeg Centra. Pored ovih, imaćete priliku da postavite pitanja oko svega što vas interesuje u vezi sa dojenjem. Takođe, na radionicama o uvođenju čvrste hrane saznajte zašto Svetska Zdravstvena Organizacija i Unicef savetuju uvođenje čvrste hrane tek oko šestog meseca bebinog života? Zašto je uvođenje čvrste hrane veliki korak za bebu i zbog čega je nutricionistička vrednost hrane u početku na drugom mestu? Naučićete mnogo zanimljivih informacija o uvođenju čvrste hrane, velikom događaju za bebu i celu porodicu.

“Školicu dojenja” i radionice i o uvođenju čvrste hrane kod ishrana beba, vodi Jasmina Lolin, sertifikovana savetnica za dojenje (CBS-Certified Breastfeeding Specialist)  Članica Međunarodne La leće lige, svetske organizacije koja se bavi podrskom mamama tokom dojenja. Jedna od pokretača i osnivača Udruženja i sajta Mati. “Školica dojenja” se realizuje formiranjem grupe prijavljivanjem, a takođe možete zakazati i individualne radionice i savetovanja.

Psihološka savetovanja za roditelje dece sa razvojnim poteškoćama

Sadržaj programa podrazumeva individualno savetovanje sa roditeljima dece sa razvojnim poteškoćama, smetnjama, problemima u ponašanju, učenju i pažnji. Savetovanja se realizuju i u obliku predavanja/radionica tematski koncipirana i usmerena na aktuelne poteškoće u roditeljskoj praksi.

Savetodavni rad uključuje rad sa roditeljima čiji su vaspitni stilovi neusklađeni ili nedosledni, a takođe i pomoć roditeljima da razviju potrebne veštine i način komunikacije kako bi se uspostavili skladniji odnosi sa detetom i socijalnim poljem i kako bi se razumele detetove razvojne i individualne potrebe. Uloga razvojnog psihologa u celovitom pristupu i podsticaju dečjeg razvoja je značajna, posebno kod dece sa razvojnim smetnjama, problemima u ponašanju, učenju, socijalnom i emotivnom disbalansu, a roditeljima je ponekad teško da ostanu dosledni bez odgovarajuće podrške. Zakažite svoj termin kod nas individualnog savetovanja i pratite psihološke radionice i predavanja koje realizujemo. Savetodavni rad sa decom i roditeljima, vodi razvojni psiholog sa iskustvom u praksi.

Edukacija za roditelje – IAIM masaža beba

Naučite zašto je dodir najvažnija interakcija sa bebom od prvog dana, kako i na koji način dodirom stimulišemo bebin razvoj i zašto su roditelji najmoćniji terapeuti za svoje dete? Najvažnija napomena kod IAIM masaže beba je da bebe masiraju isključivo roditelji/staratelji,dok instructor sve pokrete pokazuje na lutki. Ova masaža je lekovita, ali ne i terapeutska i zato je apsolutno bezbedna.IAIM masaža beba pospešuje interakciju, stimulaciju, oslobađanje i opuštanje.

Kroz edukaciju roditelji će naučiti kako dodirom da pospeše povezivanje i proces bondinga sa bebom, razviju osećaj sigurnosti i poverenja, kako bebu osloboditi grčeva, konstipacije, mišićne tenzije, bolova rasta i neprijatnosti pri rastu zubića. Masaža stimuliše koordinaciju i ravnotežu, razvoj mišića i rast, svest o sopstvenom telu, verbalnu i neverbalnu komunikaciju, hormone i imuni system, krvotok i organe za varenje. U udobnoj, nežnoj i toploj atmosferi, priuštite i sebi i bebi nesvakidašnji ugođaj, promovisanjem ljubavi, dodira, poštovanja i povezivanja, kroz višednevnu edukaciju IAIM masaže beba kod nas. Kroz opuštanje i masažu, regulisaćete spavanje, mišićni tonus, emocionalna stanja kod bebe, stres i smirenost. IAIM masaža se primenjuje kod prevremeno rođenih beba, beba sa razvojnim smetnjama i beba urednog razvoja. Sa masažom može da se počne od prvog dana rođenja bebe. Edukaciju za roditelje vodi Jasenka Lazić, licencirani instruktor (CIMI) Međunarodne asocijacije za masažu beba. Edukacije se realizuju individualno ili grupno po formiranju grupe.

Joga za decu po uzrasnim kategorijama

Joga se za decu sa razvojnim poteškoćama i decu iz spektra autizma sve češće koristi kao komplementarna terapija, koja pored povećanja fleksibilnosti i snage, kao i osećaja smirenosti, kod dece iz spektra autizma redovnim vežbanjem, dovodi i do smanjenja bola, napetosti, repetativnog ponašanja i auto-stimulativnih aktivnosti. “Joga deca” takođe imaju mnogo više uspeha u regulisanju svojih emocija i sticanju novih prijatelja. Važnost vizualizacije u našem konceptu joge za decu je višestruka. Osmislili smo slikovne kartice kao pomoć deci da vizualizuju pozu koju treba da zauzmu.Kroz ovu vizualizaciju, oni su u stanju da uspešno imitiraju i izvedu fizičke radnje i položaje.

Joga za decu je primenjiva za svu decu i sve uzraste, prenoseći se na svakodnevne situacije sa kojima se deca susreću, individualizovanjem detetovog psihomotornog i emocionalnog razvojnog trenutka. Ne koristimo čudni, sanskritski jezik, nego ono što vidimo na karticama, a to su poze: drvo, pas, mačka, most, vojnik…Pokreti koji podrazumevaju vežbanje, svesno obraćanje na sadašnji trenutak, na nas same ovde i sada, disanje, opuštanje i samoregulaciju. Važan deo radionice je i osluškivanje disanja i smirivanje uma, usmeravajući se na svoj unutrašnji svet: poziv koji se sve manje čuje u današnje vreme. Svi ovi aspekti vežbanja joge smanjuju iritabilnost, letargiju, društveno povlačenje, hiperaktivnost, utiču na povećanje pažnje, na svesnost sopstvenog tela, prisustvo drugog, motoričko planiranje, elastičnost i mišićnu pokretljivost. Značaj izolovanog pokreta je nekonkurentan kako kod dece psihomotornim smetnjama, tako i kod dece urednog razvoja. Joga je jedinstvena kombinacija dobrobiti fizičkog pokreta, kognitivnog napretka i emotivne samoregulacije. Priuštite svojoj deci jogičko iskustvo putem individualnog ili grupnog časa. Časovi joge za decu su raspoređeni prema uzrastu na mlađu grupu (4-6 godina i na stariju grupu (školski uzrast, od 7 godina). Časovi se odvijaju dva puta nedeljno, utorkom i četvrtkom i traju sat vremena. Ukoliko želite individualni čas joge za svoje dete, moguće je realizovati. Časove vodi Ana Vrbaški, sertifikovani instruktor joge od 2004. godine, završila kurs za joga instruktora u Vidya yoga školi u Beogradu.

Joga za mame i bebe

Oporavak od porođaja mnogo lakše teče uz jogu, posebno važan benefit je da se mamina kičma, koja je bila pod opterećenjem u trudnoći, na prirodan i neinvazivan način vrati u funkcionalno stanje. Postnatal joga pruža mamama priliku da povrate formu i snagu nakon porođaja, dojenja i neprospavanih noći, stabilizaciju mišića leđa, stomaka i karlice, kao i opuštanje napetosti u ramenima i vratu, koju žene često osećaju u periodu dojenja. Lepota ovakvog koncepta vežbanja je upravo u zajedništvu mame i bebe, snaženju emotivne, duhovne i zajedničke veze, kao i stimulisanje bebinog psihomotornog razvoja. Joga nam nudi mogućnost da naučimo da bez stresa i napetosti odgovorimo na sve bebine potrebe.

Mame će dobiti priliku da na zajedničkim časovima sa svojom bebom, nauče vežbice koje mogu svakodnevno upražnjavati kod kuće i tako osmisle svoju i bebinu joga rutinu,koja smanjuje anksioznost i postporođajnu depresiju, uravnotežujući telo i um. Beba na joga časovima sa mamom, jača obrazac poverenja i bliskosti, reguliše spavanje, uznemirenost, digestivni sistem, taktilno se i motorički stimuliše u opuštenoj,smirenoj i komfornoj atmosferi, učeći se interakciji sa drugima i aktivnoj igri. Časovi joge za mame i bebe će se ostvarivati po dogovorenoj dinamici, nakon formiranja grupe. Preporuka je da se ostvari korelacija između IAIM masaže beba i zajedničke joge sa mamom, u cilju što stimulativnijeg i celovitijeg bebinog razvoja. Na časove joge, poželjno je da beba dolazi nahranjena, sat vremena ranije, a mama bar dva sata pre časa. Na časove ponesite bebinu omiljenu igračku, osmeh i toplo raspoloženje i ne brinite, vežbamo bebinim ritmom, dojenje, hranjenje i presvlačenje je onda kada beba kaže. Na časove joge za mame i bebe, preporučljivo je da dolaze bebe sa navršena tri meseca, kada se učvrsti glavica.

Časove vodi Ana Vrbaški, sertifikovani instruktor joge od 2004.godine.

Sve informacije oko zakazivanja, upite oko termina programa, i detelje u vezi samih programa možete dobiti preko telefona 064 502 99 11 kao i preko email adrese czpn.jasenka@gmail.com.