Kako bi dete moglo naučiti da čita, neophodno je da savlada niz prethodnih veština, koje nazivamo predčitalačke veštine. One se usvajaju u predškolskom uzrastu i to tempom i dinamikom koju svako dete poseduje, a nadograđuju se, usvajaju i razvijaju, najlakše kroz igru, na zabavan i spontan način. U ovom uzrastu je najvažnije upravo se voditi ličnim interesovanjima deteta i putem njih ga uvoditi u svet slova, reči i čitanja. Sa polaskom u školu, dete ne mora da zna da čita, ali je važno da je usvojilo predčitalačke veštine, koje mogu da se neguju i podstiču još od najranijeg doba. Neke od njih su:

  • Uredan govorno-jezički razvoj
  • Uživanje u slušanju pričica i pesmica
  • Sklapanje rečenice
  • Uočavanje rime i lako učenje pesmica napamet
  • Slušna analiza i sinteza glasova
  • Interes za crtanje i pisanje
  • Prepoznavanje slova

Često se smatra da učenje čitanja započinje čitanjem slova i reči, ali to je, ustvari, završna faza procesa učenja čitanja. Dete između četvrte i pete godine počinje da primećuje razliku u slovima, oko pete godine pojavljuje se svest da se svaka reč sastoji od zasebnih glasova, a između pete i šeste rastavlja reč na glasove i uočava rimu. Da bi se, na kraju, čitanje dobro razvilo, dete bi trebalo da uoči vezu između slova i glasa, a tome prethodi razvoj analize i sinteze, odnosno, sposobnost rastavljanja reči na glasove i njihovo ponovno spajanje u reč. Analizu reči uvek treba započeti sa kraćim rečima, do tri glasa,  izdvajajući početni glas, a zatim i glas na kraju reči. Razdvajanje reči na glasove korisno je usvajati putem svog i detetovog tela, odnosno, šake i prstića, jedan prst-jedan glas, jer dodirivanjem sopstvenih prstiju, dete stiče doživljaj sopstvenog tela, a pri tome vidi odvojenost svake reči. Time se slušna analiza, zasnovana samo na glasovnoj pauzi, potkrepljuje sa još i taktilno-kinestetičkom vezom, kao i vizuelnom.

IGRA JEDAN PRST – JEDAN GLAS

Kod kuće možda imate već pripremljene šake od gume ili plastike, gumene rukavice, ili jednostavno, isečene šake od kolaž papira ili papira u boji. Šaka nam u ovoj igri predstavlja jednu reč. Dogovorimo se sa detetom koja je to reč, koju analiziramo i razlažemo na glasove, uradimo to slušno, a zatim pređemo i na usvajanje korespodencije glas-slovo. Zrnevlje, pirinač, ekspandirani pirinač, sve može da posluži u cilju „građenja“ slova i stimulisanja kako predčitalačke aktivnosti, tako i fine motorike, usmerene pažnje i vizuelne sposobnosti. Jedno po jedno slovo, stvarajte i kreirajte iznad svakog prsta zajedno sa detetom, sve dok ne sastavite dogovorenu reč.

ZAKAČI SLOVO

Cilj igre je sličan igri „Na slovo, na slovo“, sa tom razlikom što ova igra pored slušne analize, podstiče i vizuelnu, zatim vezu između foneme i grafeme ( glasa i slova ), pa i finu motoriku, pažnju, predstavno mišljenje, manipulativnu sposobnost. Potrebni su vam oblici za svako slovo, ispod kojeg će biti predstavljeni objekti, koji počinju na to slovo, kao i oni koji ne počinju. Uz to, naš predlog je da se štipaljkama označava tačan pojam, kako bi dete razvijalo svoju finu motoriku. Okrenemo sve oblike ( 30 oblika ) naopako, dete izvlači jedan oblik, prepoznaje i izgovara slovo i kači štipaljku na sve one pojmove koji počinju na zadato slovo. Ukoliko je dete mlađeg uzrasta, pomozite mu i kažite koje je slovo napisano. Ista ova igra, može da se realizuje i pri usvajanju poslednjeg, odnosno, slova na kraju reči, a za decu školskog uzrasta i u cilju razvoja apstraktnog misljenja, postavljanjem zadatka „Zakači štipaljku na sve pojmove koji NE počinju zadatim slovom“.

ISECKANE REČI

Kao i prethodne, i ova igra ima višestruke ciljeve, a nakon što je dete usvojilo inicijalni, medijalni i završni glas, spremno je da sa analize pređe na sintezu, odnosno, spajanje reči. Slušno, sintezu uvežbavate tako što kažete detetu da vas pažljivo sluša, a onda polako naglašavajući svaki glas, kažete V-O-Z, te ga pitate da kaže koju reč ste rekli. Vizuelno, naš predlog su iseckane reči, jer na ovaj način, dete kroz najočigledniji primer shvata da je zadatak izolovanih slova da se ponovo skupe u zajedničku reč. Zatim, uočava kroz igru da se reč sastoji od slova, može lako da prebroji koliko slova ima određena reč i uoči koje slovo nedostaje. Za ovu igru, dovoljno je da imate papir, olovku i makaze. U pripremi igre, dajte detetu da samo iseče makazama, možda čak i samo nacrta pojam ispod reči. Što više dete učestvuje u pripremi materijala, veću će motivisanost i zainteresovanost da pokaže i za samu aktivnost i duže vremena će provesti u realizaciji aktivnosti. Izmešajte zajedno sve delove i tražite koji deo pripada kojoj celini, sklapajući slagalicu. Zakomplikujte igru sa vašim predškolcem, teko što će neki delovi biti sakriveni po prostoru, a za pronalaženje istih, biće potrebno poznavanje predloga, „ Prvo slovo reči SLON, je sa desne strane kuhinjskog stola“…

OSETI SLOVO

Znamo da deca ne uče sva na isti način. Neka deca su auditivni, druga više vizuelni tip, a neka najviše informacija prime i zadrže putem dodira. Kombinacija svih stilova učenja zasigurno obezbeđuje najzabavnije, najlakše i najdugotrajnije učenje. Kao što sve dok ne opipamo i ne probamo bananu, jabuku i grožđe, nećemo ni znati razliku među tim voćem, tako je i sa slovima. Dok ih dete istovremeno pipa, sluša kako zvuče i gleda, ono ih pamti, razlikuje i upoznaje. Naš predlog za ovu igru su slova od šmirgl papira ( možete koristiti različite debljine papira ), a vi upotrebite vatu, žito, pirinač, plastelin, vunu, pesak, grančice, sve što vam je dostupno, a najbliže interesovanju vašeg deteta. Dete kažiprstom vuče po obliku slova i putem receptora za dodir prima informaciju o njegovom obliku, istovremeno, razvijajući „pokazni gest“, kao i manipulativnu spremnost. Zabavu pojačajte vezivanjem očiju i pogađanjem putem isključivo čula dodira o kojem slovu se radi. Što su ovako skrojena slova veća, dete ih lakše uočava, a bonus igre je mogućnost nošenja slova po prostoru, što uključuje kretanje u toku učenja, kao pobedničku kombinaciju.

SLOVO – REČ – POJAM PUZZLE

Sada kada je dete usvojilo vezu između slova i glasa, prepoznavanje vizuelno svakog slova i analizu i sintezu, spremno je i da na osnovu početnog slova razazna reč koja na to slovo počinje. U ovu svrhu povezivanja delova ( slova ) sa celinom ( reč ), možete iskoristiti predloženu igricu sa DIY puzzlama, za koju vam je potreban papir, sličice koje štampate ili crtate i makaze. Olakšica za malđu decu je i kontrola greške, odnosno ivičenje svakog kompleta slova, reči i pojma istom bojom i na taj način, dete može vizuelnom percepcijom da zaključi koji deo pripada kojoj celini. Ovako spajajući puzzle, dete pamti na osnovu nacrtanog pojma kako izgleda cela reč. Za stariju decu možete sve puzzle okrenuti naopako, te se zabaviti traženjem odgovarajućeg para ili još teži nivo, davanjem detetu samo sliku, a zadavanjem zadatka da nađe odgovarajuće slovo i reč po principu do kojeg samo sopstvenim zaključivanjem dođe.

Zapamtite, važno je zabaviti se zajedno sa detetom i igrom steći nova saznanja kao osnovu za nadograđivanje akademskih, odnosno, školskih veština 🙂

Jasenka Lazić