Pika ( pica ) = svraka, ptica koja je poznata po tome što dovlači u gnezdo mnoge ne-jestive stvari. Razvojnom se ova pojava smatra, samim tim i prolaznom kod dece do 3. godine života, jer su deca u ranom uzrastu orijentisana tako da okolinu upoznaju preko usta. To je tzv.ORALNA FAZA u dečjem razvoju.

Pika kao poremećaj u ranom i kasnijem detinjstvu se javlja kao jedan od simptoma poremećaja iz spektra autizma, problema u mentalnom razvoju ili relativno izolovano psihopatološko ponašanje. Ovakvo ponašanje može da bude uzrokovano socijalnim poljem,  senzornim deficitom ( deficitom u senzornoj obradi sredine ), psihopatologijom poremećaja ili, pak, anemijom, nedostatkom Zn u organizmu, kao i prisustvom visokog nivoa toksina u krvi.

Za potrebe ovog posta, orijentisaćemo se na uzroke i senzorni oblik pike, kao simptoma šireg psihopatološkog poremećaja i poremećaja iz spektra autizma. Uzroci senzorne i sociološke prirode kod osoba sa PSA-om i ADHD-om su :

– uživanje u ukusima i teksturama ne-jestivih predmeta

– ne prevazilaženje oralne faze

– opuštanje na taj način stresa, anksioznosti, bola ili nelagodnosti

– teškoće u samoregulaciji…

Prevalenca pike na senzornom nivou kod dece sa PSA-om je 30%. Istraživanja su takođe pokazala da ujedinjeni pika i PSA, skoro po pravilu, „nose sa sobom“ i veoma nizak nivo socijalnih veština.

Dijagnostika pike prema DSM-5

Kada ustanovima postojanje pike kod deteta ( kao zaseban poremećaj ili pridruženu karakteristiku ), veoma je važno i da utvrdimo vrstu pike i njene uzroke. Najređi slučaj je da je pika uzrokovana sociološkim faktorima ( zanemarivanje, zapostavljanje, zlostavljanje, depresija, usamljenost, anksioznost, disfunkcionalna porodična slika…), mali procenat se takođe odnosi i na biološke faktore ( nedostatak cinka i gvožđa, anemija, toksirani organizam ), a najveći procenat odnose upravo uzroci senzornog karaktera.

Kao i za sve o čemu vam pišemo i u ovoj temi se pozivamo na mnoštvo istraživanja koja postoje,  koja, u ovom slučaju, donose jasnu sliku o tome koji tretman je za sada JEDINI delotoran i uspešan kada su pika i oralna samoregulacija u pitanju.

PRETERANA KOREKCIJA ORALNOM HIGIJENOM ili OVERCORRECTION ORAL HYGIENE, kako se može naći u literaturi.

Ovaj način tretmana započinjemo snimanjem deteta u tri situacije: samo dete među igračkama bez da mu namećemo aktivnosti ili igru, dete-terapeut u igri pod detetovim vođstvom i dete-terapeut pod vođstvom terapeuta. Na osnovu ovih situacija, dobijamo jasniju sliku o tome koliko je učestala oralna samostimulacija, da li postoje i koji su to okidači za istu. Zatim se izrađuje individualni plan Preterane korekcije za svako dete ponaosob, uzimajući u obzir porodičnu sliku i detetove preferencije, navike i obaveze. Tretman Preterana korekcija podrazumeva nekoliko koraka; reagovanje na svaku oralnu samostimulaciju stavljanjem svoje ruke na detetovu i preciznim i jasnim ( samo jednom izgovorenim ) „Ne, to se ne jede“. Zatim, odlazak sa detetom u kupatilo gde izvršavamo zaista Preteranu korekciju oralnom higijenom. Cilj ovog dela tretmana je da bude dug i dosadan 🙂  za dete, ali i ne negativan. U tu svrhu, koriste se četkice, z-viber, tečnost za oralnu higijenu, oralni naprstak isl…Odabir zavisi od samog deteta i uzete unapred anamneze. Takođe, plan dinamike rada i sprovođenja tretmana Preterane korekcije oralnom higijenom, se izrađuje za svako dete posebno, osmišljava ga terapeut zajedno sa roditeljima, menja, dopunjava i prati. Vremenom se u tretman uključuje i faza pozitivne nagrade, davanjem detetu jestivih stvari koje voli, svaki put kada obavi manipulaciju objektom, a ne iskoristi ga u svrhu samostimulacije.

Overcorrection Treatment se koristi kao metoda i za druge oblike samostimulišućeg ponašanja kod dece sa PSA-om, kao što je lepršanje rukama, okretanje i uvrtanje predmeta, ljuljuškanje, tapšanje…Svaka od navedenih radnji, zahteva stručan i postupan pristup i analizu. Autori istraživanja na ovu temu, navode 100%-tnu uspešnost tretmana kod dece sa PSA-om, kao i stručnjaci kod nas i u svetu koji su je primenjivali.

Svakako, timski pristup, obrada, saradnja i podrška roditeljima/roditelja, stručnost, jasan cilj, poverenje su smernice koje se nadograđuju poznavanjem i primenom raznih metoda, a naš cilj je da vas, pre svega, upoznamo sa postojanjem i primenom svake od njih.

 

Jasenka Lazić